Upravljanje rizicima u vodnom sektoru prema normi ISO 31000; Upravljanje izvanrednom situacijom prema normi ISO 22320

Zoran Stanko, Opatija

Nacionalne kritične infrastrukture podrazumijevaju sustave, mreže i objekte koji su od nacionalne važnosti te čiji prekid djelovanja može imati ozbiljne posljedice na nacionalnu sigurnost, zdravlje i živote ljudi. Pod pojam nacionalnih kritičnih infrastruktura podrazumijevaju se energetika, komunikacijska i informacijska tehnologija, promet, zdravstvo, vodno gospodarstvo, hrana, financije, javne službe, nacionalni spomenici i vrijednosti te proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari. Javna vodoopskrba dio je nacionalne kritične infrastrukture koja zahtijeva povećanu razinu zaštite, s obzirom na to da su sustavi distribucije pitke vode izrazito ranjivi.

Za uspješno upravljanje rizicima u vodnom sektoru i upravljanje incidentima potrebno je osigurati određenu razinu kvalitete vodoopskrbnog sustava implementacijom norme ISO 31000 za upravljanje rizicima te ISO 22320 za upravljanje izvanrednom situacijom.

Postupak procjene rizika u javnoj vodoopskrbi sukladno normi IS0 31000 podrazumijeva identifikaciju opasnih događaja, procjenu rizika i nadzor rizika implementacijom i validacijom kontrolnih mjera.

Učinkovitost kontrolnih mjera ogleda se kroz kontinuirani nadzor i primjenu kontrolnih mjera te u skladu s time provedbu popravnih radnji ako je to potrebno. Za svaki analizirani rizik potrebno je opisati nivo rizika sukladno klasama i vrijednostima rizika.

Implementacija ISO 31000 i učinkovito upravljanje rizicima u javnoj vodoopskrbi podrazumijeva izgradnju, održavanje i unaprjeđenje sustava vodoopskrbe i odvodnje koji je utemeljen na modernoj tehnologiji te razvoj preduvjeta za stabilno i održivo poslovanje.

U izvanrednim situacijama te raznim oblicima incidenata u javnoj vodoopskrbi primijenjuju se smjernice ISO  22320 u okviru kojih se određuju popisi postupaka, organizacijski okviri, specifikacije ljudi, opreme i materijala, komunikacijski kanali te odgovorne osobe u incidentnim situacijama.

Ciljevi ISO 22320 jesu osigurati kontinuitet poslovanja, učinkovito upravljati incidentom te osigurati odgovarajuću kordinaciju i organizaciju u izvanrednim situacijama, kao i umanjiti rizik i nastalu štetu.

Međudjelovanje ISO 31000 i 22320 u javnoj vodoopskrbi dovodi do povećanja učinkovitosti i održivosti poslovanja na nacionalnoj razini u kojem se stvaraju i zaštićuju vrijednosti. Prema tome, implementacija i međudjelovanje ISO 31000 i ISO 22320 u bilo kojem obliku nacionalne kritične infrastrukture rezultira pozitivnim učinkom na cjelokupni postupak upravljanja rizicima te upravljanja izvanrednom situacijom, što je nužno za osiguranje uspješnog funkcioniranja i svrhe kritičnih infrastruktura koje su neophodne za učinkovito funkcioniranje sustava i cjelokupnog društva, kako na lokalnoj i regionalnoj, tako i na nacionalnoj te međunarodnoj razini.

 

Mr.sc. Zoran Stanko, Sveučilište Libertas, Zagreb

III. Savjetovanje Kritične infrastrukture: Sigurnost vode i javne vodoopskrbe, Opatija, Hotel Ambasador, 7.-8. lipanj 2022.

Foto: Svijetsigurnosti.com