Državni tajnik Salapić predstavio Saboru Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti

U Hrvatskom saboru 31. ožujka 2022. predstavljen je Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Novim Zakonom preciznije se uređuje područje primjene i ono se proširuje na sektorske propise Europske unije koji su izričito navedeni u Zakonu, zatim na područja koja utječu na financijske interese Unije,  te područja koja se odnose na unutarnje tržište, tržišno natjecanje i državne potpore. Uz to, i dalje se propisuje zaštita zviždača koji prijavljuju nepravilnosti u primjeni nacionalnih propisa ukoliko se takvim kršenjem ugrožava i javni interes.

U novom Zakonu zadržana je struktura kanala za prijavljivanje koja obuhvaća unutarnje prijavljivanje, vanjsko prijavljivanje.

Unutarnje prijavljivanje; prijavljivanje nepravilnosti putem povjerljive osobe kod poslodavca.  Povjerljivu osobu moraju imati svi poslodavci koji zapošljavaju više od 50 zaposlenika, dok se poslodavcima koji imaju između 50 i 249 zaposlenika daje mogućnost dijeljenja resursa u vezi prijava i vođenja postupka unutarnjeg prijavljivanja. Radnici će i dalje zadržati odlučujuću ulogu u izboru povjerljivih osoba. – povjerljive osobe će se imenovati na radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika, ili izravno na prijedlog radnika.

Vanjsko prijavljivanje; prijavljivanje vanjskom tijelu odnosno Pučkoj pravobraniteljici. Novina je da će prijavitelji od sada nepravilnost moći prijaviti izravno Pučkoj pravobraniteljici, neovisno o tome je li prvo koristio kanal unutarnjeg prijavljivanja.

Javno razotkrivanje; otkrivanje nepravilnosti javnosti. Prijavitelji nepravilnosti će imati pravo na zaštitu sukladno ovom Zakonu ako u okviru unutarnjeg i vanjskog prijavljivanja nisu poduzete odgovarajuće aktivnosti kako bi se prijava riješila ili ako smatra da nepravilnost predstavlja opasnost za javni interes, da postoji rizik od osvete ili ako su izgledi da će se nepravilnost ukloniti niski

Preciznije se definira pojam osvete koji obuhvaća svaku izravnu ili neizravnu radnju ili propust u radnom okruženju poput prijetnje osvetom ili pokušaj osvete. To omogućuje kvalitetniju zaštitu prijavitelja nepravilnosti. Prijavitelj nepravilnosti će imati pravo na zaštitu koja uključuje sudsku zaštitu, naknadu štete, zaštitu identiteta i povjerljivosti, te primarnu pravnu pomoć. Izričito se propisuje da osobe koje su prijavu podnijele anonimno, ali im je naknadno utvrđen identitet ostvaruju jednako pravo na zaštitu kao i osobe koje su otkrile identitet.

Uz to, pravo na zaštitu ostvaruju i osobe koje nepravilnosti izravno prijavljuju institucijama, tijelima ili agencijama Europske unije. Pravo na zaštitu uz prijavitelja nepravilnosti, od sada će uživati i povjerljiva osoba i njezin zamjenik, kao i povezane osobe. Ovim zakonskim prijedlogom dodatno se omogućava zaštita ne samo osobama koje su u stalnom radnom odnosu već primjerice i volonterima, studentima, osobama angažiranim prema ugovoru o djelu, osobama koje sudjeluju u postupcima javne nabave odnosno osobama koje sudjeluju u aktivnostima kod poslodavaca.

Postupak prijave nepravilnosti značajno se olakšava.

Uređuje se sadržaj prijave nepravilnosti i način prijave. Prijava će biti omogućena usmenim ili pisanim putem.  Pisani put će se unaprijediti u odnosu na dosadašnji sustav i ubuduće će podrazumijevati bilo koji sustav koji omogućuje pisani trag o prijavi,  što uključuje i moderne IT alate (aplikacije i sl.). Usmena prijava moguća je putem telefona ili drugog sustava glasovnih poruka, a na zahtjev prijavitelja i fizičkim sastankom.

Kada je riječ o sankcioniranju, novost je uvođenje mogućnosti izricanja prekršajnih sankcija za pokretanje zlonamjernih postupaka protiv prijavitelja nepravilnosti ili povezanih osoba.  Predviđeno je da povjerljiva osoba i njen zamjenik te bilo koja druga osoba koja sudjeluje u postupku, prekršajno odgovaraju za kršenje obveza zaštite identiteta i povjerljivosti.

Osim srodnika prijavitelja nepravilnosti sada se kao povezana osoba definira i  pomagač prijavitelja nepravilnosti, treća osoba povezana s prijaviteljem nepravilnosti i pravni subjekti u vlasništvu prijavitelja nepravilnosti  –  sve te osobe na jednakopravni način uživaju pravnu zaštitu od osvete kao i prijavitelj nepravilnosti. Proširena je prekršajna odgovornost na svaku osobu koja sudjeluje u postupku prijave nepravilnosti, a koja krši pravila o povjerljivosti prijave i identiteta prijavitelja i prijavljene osobe.Termin kanali za prijavljivanje zamijenjen je terminom sustav za prijavljivanje nepravilnosti. U postupku sudske zaštite prijavitelja nepravilnosti sud će uvijek uzimati u obzir potrebu hitnog rješavanja spora.

Skraćeni su rokovi usklađivanja općih akata poslodavaca za provedbu zakona i imenovanja povjerljive osobe u skladu sa  zakonom. Riješena je pravna praznina koja se odnosila na konkurenciju više prijedloga za imenovanje povjerljive osobe – prednost će imati prijedlog koji ima veću podršku radnika, a u slučaju prijedloga koji imaju jednaku podršku radnika, prednost će imati prijedlog koji je prvi zaprimljen.

DBO/ Foto: MPU RH