Stižu nova pravila za sigurnost proizvoda: ‘Bit ćete sigurniji gdje god kupovali’

Pixabay

Vijeće Europske unije ovaj je tjedan donijelo Uredbu o općoj sigurnosti proizvoda. Njome se postrožuju pravila o sigurnosti proizvoda koji se prodaju na internetu i izvan njega. Uredbom će se ojačati nadzor tržišta nesigurnih proizvoda i prava potrošača u korist svih osoba kojima je prodan takav proizvod.

Erik Slottner, švedski ministar javne uprave uvjeren je da se donesenom uredbom jamči da potrošači uživaju najvišu razinu sigurnosti proizvoda bez obzira na to kupuju li na internetu ili fizički.

“Ako našoj digitalnoj transformaciji pristupamo ozbiljno, moramo se pobrinuti da građani vjeruju u sigurnost proizvoda koje kupuju neovisno o načinu kupnje”, izjavio je Slottner.

Ovom uredbom jačaju se sigurnost proizvoda i zaštita potrošača, a potrošačima se olakšavaju popravak, povrat ili zamjena nesigurnih proizvoda. Konkretno: internetska tržišta trebat će surađivati s tijelima za nadzor tržišta ako na svojoj platformi otkriju opasan proizvod i morati uspostaviti jedinstvenu kontaktnu točku zaduženu za sigurnost proizvoda.

Tijela za nadzor tržišta moći će naložiti internetskim tržištima da opasne proizvode uklone sa svojih platformi ili da im onemoguće pristup. Jedinstveni sustav za nadzor tržišta primjenjivat će se na sve proizvode. Ako se pokaže da je proizvod nesiguran, gospodarski subjekti moraju odmah donijeti korektivne mjere i o tome obavijestiti tijela za nadzor tržišta i potrošače.

Ako se proizvod mora opozvati, potrošači će imati pravo na popravak, zamjenu ili povrat novca i moći će birati između barem dvije od tih opcija.

Gospodarski subjekti trebali bi odrediti osobu odgovornu za proizvode koji se prodaju na internetu i izvan njega, neovisno o podrijetlu tih proizvoda, i za osiguravanje dostupnosti tehničke dokumentacije, uputa i informacija o sigurnosti.

Direktivom o općoj sigurnosti proizvoda iz 2001. propisano je da se na sve potrošačke proizvode koji se stavljaju na tržište EU-a ili na raspolaganje na tržištu EU-a primjenjuju opći sigurnosni zahtjevi.

Međutim, zbog sve veće količine robe i broja proizvoda koji se prodaju na internetu bilo je potrebno ažurirati pravila kako bi bila prilagođena aktualnom digitalnom i tehnološkom razvoju. Uredbom o općoj sigurnosti proizvoda Direktiva o općoj sigurnosti proizvoda, koju je trebalo prenijeti u nacionalna pravila, pretvara se u uredbu čime se državama članicama ne ostavlja prostor za različito prenošenje.

Njome se moderniziraju pravila za sve gospodarske subjekte – proizvođače, uvoznike i distributere – te za internetska poduzeća i internetska tržišta. Pretvaranjem direktive u uredbu ujedno će se osigurati čvrst pravni okvir kako bi se zajamčila sigurnost proizvoda i njihova usklađenost s europskim normama.

Nakon što uredbu potpišu predsjednica Europskog parlamenta i predsjednik Vijeća, bit će objavljena u Službenom listu Europske unije i stupit će na snagu 20 dana nakon objave.

Nakon formalnog donošenja uredbe i njezina stupanja na snagu države članice imat će 18 mjeseci da počnu primjenjivati nova pravila o općoj sigurnosti proizvoda. priopćeno je.

RSS