HUMS promiče rescEU – Europsku službu za spašavanja na koju možete računati!

Vizual rescEU – Europska služba za spašavanje na koju možete računati!

Korporacije se suočavaju s promjenjivim spektrom rizika. Cyber incidenti i zastoji u poslovanju predstavljaju najveće prijetnje. Međutim, tradicionalni rizici kao što su prirodne katastrofe i dalje su nazočne i očekivane na ljestvici poslovnih rizika. Stoga se Hrvatska udruga menadžera sigurnosti aktivno uključila u promociju rescEU službe, kazao je Alen Ostojić, CSO, CMKS, CMS, predsjednik Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

POZADINA

Godina 2017. bila je jedna od najtežih kad je riječ o rekordnom broju šumskih požara u Europi. Vatra je usmrtila 127 osoba te je izgorjelo više od 1,2 milijuna hektara zemlje na području Europske unije. Procijenjena šteta iznosila je približno 10 milijardi eura.1 Te su godine nacionalni kapaciteti i Mehanizmi Unije za civilnu zaštitu stavljeni na kušnju, što je ukazalo na potrebu za pojačanom suradnjom članica Europske unije. U 2018. godini u prirodnim je katastrofama ili katastrofama prouzročenima ljudskim djelovanjem diljem Europe smrtno stradalo više od 100 osoba. Šumski požari pogodili su 22 države članice EU-a. Mediteranska regija i zemlje u kojima su šumski požari u prošlosti bili ograničeni, kao što su Švedska, Njemačka, Irska, Finska i Latvija, zabilježile su porast broja šumskih požara u proteklih nekoliko godina. Očekuje se da će se rizik od šumskih požara povećavati na područjima svih europskih zemalja zbog klimatskih promjena koje uzrokuju ekstremne vremenske uvjete i duga razdoblja suše. Posljedično tomu, Europska komisija donijela je prijedlog za pojačanje i unapređenje vlastitog Mehanizma za civilnu zaštitu. Nakon odobrenja Europskog parlamenta i Vijeća, služba rescEU zaživjela je 2019. godine.

SLUŽBA rescEU – DOSADAŠNJI PUT

Prva flota kanadera i vatrogasnih helikoptera uspostavljena je u svibnju 2019., prije početka sezone šumskih požara. Ova flota pomaže EU-u osigurati brži i sveobuhvatniji odgovor u kriznim situacijama. Djeluje kao sigurnosna mreža kada su nacionalni kapaciteti preopterećeni te kada sredstva Europskih udruženih kapaciteta za civilnu zaštitu nisu dostupna. Služba rescEU nadopunjuje nacionalne napore u području civilne zaštite. To je osobito važno kada se nekoliko zemalja istodobno susreće s istom vrstom katastrofe, a nisu u mogućnosti međusobno si pomoći. 1 Izvor: Europski sustav informiranja o šumama Civilna zaštita i humanitarna pomoć Dosad je šest zemalja (Hrvatska, Francuska, Grčka, Italija, Španjolska i Švedska) stavilo svoju opremu, uključujući kanadere i vatrogasne helikoptere, na raspolaganje službi rescEU.

SNAŽNIJA CIVILNA ZAŠTITA U EU-U

Nadogradnjom Mehanizma za civilnu zaštitu EU-a ojačane su sve komponente sustava upravljanja rizicima od katastrofa u Europskoj uniji. Osim razvoja službe rescEU, novim zakonodavstvom potiču se nacionalni kapaciteti i pruža se potpora aktivnostima sprečavanja i pripremljenosti u zemljama sudionicama. EU je također povećala financijsku potporu za kapacitete (primjerice spasilačke ili medicinske timove, stručnjake, specijaliziranu opremu ili prijevoz) registrirane u okviru Europskih udruženih kapaciteta za civilnu zaštitu. Udruženi kapaciteti, uspostavljeni 2013. godine, povećavaju dosljednost europskog odgovora na katastrofe te osiguravaju da najveći mogući broj kapaciteta bude operativan prije nego što dođe do katastrofe. Financijska potpora može se upotrijebiti za adaptaciju i popravak kapaciteta, plaćanje operativnih troškova (unutar EU-a) te za troškove prijevoza (izvan EU-a) ovih kapaciteta kada se angažiraju u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu. Novoosnovana Mreža znanja Unije u području civilne zaštite je platforma za stručnjake civilne zaštite i osoblja za odgovor u hitnim situacijama, a njezina je svrha razmjena znanja, najboljih praksi i stečenih iskustava. Pomoću ove Mreže EU planira ojačati Europski sustav upravljanja rizicima od katastrofa. Nadograđeni Mehanizam Unije za civilnu zaštitu također olakšava i pojednostavljuje administrativne postupke kako bi se skratilo vrijeme potrebno za stizanje do osoba kojima je potrebna pomoć.

SLUŽBA rescEU U BUDUĆNOSTI

Inicijalno prijelazno razdoblje za službu rescEU trajat će do 2025. godine. Bit će dodano još više kapaciteta i resursa kako bi se razvile rezerve koje će moći odgovoriti na različite vrste katastrofa, uključujući medicinske hitne slučajeve te biološke, radiološke, kemijske i nuklearne nesreće. Služba rescEU dodatno će ojačati sposobnost EU-a za sprečavanje katastrofa, kao i za odgovarajuće pripreme i odgovor u slučaju katastrofa. U sklopu Unije koja se temelji na solidarnosti, služba rescEU jamči da se nijedna zemlja neće morati sama suočavati s teškim situacijama.

DBO/ Foto: Europska komisija