Europski parlament traži od svih zemalja EU da ratificiraju Istanbulsku konvenciju

Youtube

Zastupnici u Europskom parlamenta pozivaju EU da pristupi Istanbulskoj konvenciji i da je sve države članice ratificiraju.

Nezakonodavna rezolucija, usvojena u četvrtak s 500 glasova ‘za’, 91 ‘protiv’ i 50 ‘suzdržanih’, poziva Vijeće da hitno zaključi EU ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatu i kao Istanbulska konvencija. U rezoluciji se poziva sedam država članica koje su potpisale, ali još nisu ratificirale Konvenciju da to učine bez odlaganja.

Zastupnici osuđuju napade i kampanje protiv Konvencije u nekim zemljama, koje se temelje na namjernom pogrešnom tumačenju i lažnoj prezentaciji njenog sadržaja u javnosti.

Zastupnici traže da Komisija u sljedećoj Europskoj rodnoj strategiji kao prioritet doda borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja. Također traže od Komisije da podnese zakonski akt koji se bavi svim oblicima rodno uvjetovanog nasilja – uključujući i online zlostavljanje i kibernasilje – i zalažu se za uvrštavanje nasilja nad ženama u popis teških kaznenih djela na razini EU-a.

Sve države članice trebale bi osigurati da se Konvencija pravilno provodi i primjenjuje dodjeljivanjem odgovarajućih financijskih sredstava i ljudskih resursa resornim službama. Od ključne važnosti je i omogućiti odgovarajuću obuku osoblja koje se bavi žrtvama (suci, liječnici, policijski službenici itd.).

Parlament također ponavlja svoje stajalište da podupire izdvajanje 193,6 milijuna eura za mjere sprječavanja i suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja u programu Prava i vrijednosti.

Istanbulska konvencija, koju je Vijeće Europe usvojilo 2011. godine, stupila je na snagu 2014., a EU ju je potpisala u lipnju 2017. godine. To je prvi međunarodni instrument te vrste. Njome se uspostavlja sveobuhvatan okvir mjera za sprečavanje takvog nasilja, pružanje potpore žrtvama i kažnjavanje počinitelja.

Iako je Europska Unija potpisala Konvenciju 13. lipnja 2017., sedam država članica još nije ratificiralo Konvenciju: Bugarska, Češka, Mađarska, Litva, Latvija, Slovačka i Ujedinjena Kraljevina.

Prema istraživanju Agencije za temeljna prava iz 2014. godine, svaka treća žena u EU-u doživjela je fizičko ili seksualno nasilje nakon navršene 15. godine. Udio od 55 posto žena suočeno je s jednim ili više oblika seksualnog uznemiravanja (11 posto je bilo podvrgnuto cyber-maltretiranju). Jedna od 20 žena je silovana, priopćeno je iz Europskog parlamenta.

A. R. K.