Vlada prihvatila prijedlog izmjena Zakona o policiji

Sjednica Vlade RH

Na 143. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održanoj danas, 14. veljače, Vlada je prihvatila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji te ga uputila u saborsku proceduru.

Prijedlog izmjena i dopuna nastao je kao posljedica primjene Zakona o policiji iz 2011. godine, tijekom koje su uočene mogućnosti unaprijeđena sustava izmjenama pojedinih odredaba, a najvažnije među novostima koje se predlažu, na sjednici je obrazložio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Prema novom zakonskom prijedlogu osnovalo bi se Povjerenstvo za rad po pritužbama građana na rad policijskih službenika, sastavljeno od dva predstavnika MUP-a i 10 predstavnika građana. Predstavnike MUP-a imenovao bi ministar, dok je imenovanje i razrješavanje predstavnika iz redova građanstva u nadležnosti Hrvatskog sabora. Važno je istaknuti da se za rad građanskih članova Povjerenstva propisuje i novčana naknada po završenom predmetu, u iznosu od 5% prosječne neto plaće isplaćene u prethodnoj godini.

Ovaj prijedlog omogućuje i prijam u policiju osoba sa završenom trogodišnjom srednjom školom, što dosad nije bilo moguće. Važna novina je i naknada za stanovanje koju bi imali policijski službenici raspoređeni u mjesto rada udaljeno više od 100 kilometara od njihova prebivališta, koji nemaju riješeno stambeno pitanje te ne primaju naknadu troškova međumjesnog prijevoza. Također, ovo pravo bi ostvarivali i policijski službenici kojima je mjesto rada na otoku, a mjesto prebivališta na kopnu ili drugom otoku, ili obratno, bez obzira na udaljenost.

Znakovite novosti predlažu se i u uređenju visokoškolskog obrazovanja sustava unutarnjih poslova, tako što bi se na Visokoj policijskoj školi Policijske akademije omogućili i sveučilišni studiji poslijediplomske razine, od primarnog interesa za policijske službenike, a otvorila bi se i mogućnost u području doktorskih studija te se propisuje da Visoka policijska škola provodi i znanstveno istraživački rad.

Ministar je među novitetima istaknuo i jasnije propisivanje načina podnošenja izvješća o radu policije tako da glavni ravnatelj policije izvješće do 31. ožujka podnese ministru unutarnjih poslova, koji je u obavezi dostaviti ga Vladi RH kako bi ga ona najkasnije do 1. lipnja mogla dostaviti Hrvatskom saboru. Pritom je bitno, rekao je ministar Božinović, da predložena odredba ne utječe na ovlaštenje radnih tijela Hrvatskog sabor da traže izvješće i podatke od ministra te njegovu obvezu da izvijesti o pitanjima i pojavama iz djelokruga ministarstva.

Uz sve to, iz kruga osoba koje se imenuju na razdoblje od pet godina izostavili bi se pomoćnici glavnog ravnatelja i načelnici policijskih postaja, zatim bi se uklonila dosadašnja odredba koja uređuje obavljanje poslova po pisanom nalogu nadređenog rukovoditelja, s obzirom da tu materiju već propisuje Zakon o državnim službenicima, dok bi se odredba koja propisuje razloge razrješenja zamjenika glavnog ravnatelja policije i načelnika policijskih uprava prije roka na koji su imenovani, dopunila. Kao novi razlog za razrješenje, prije isteka mandata, uvodi se ocjena „zadovoljava“ za prethodnu kalendarsku godinu, a na taj bi način i ocjena rada ispod očekivane i profesionalne razine najviših policijskih rukovoditelja postala razlogom njihovog razrješenja prije isteka razdoblja na koje su imenovani.

Uz obrazlaganje novina vezanih uz prijedlog izmjena i dopuna Zakona o policiji, ministar Božinović na današnjoj je sjednici Vlade njenog predsjednika i kolege ministre informirao i o Programu preseljenja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva, te je podržavajući načelo solidarnosti i pravedne podjele odgovornosti, donijeta odluka o preseljenju dodatnih 150 državljana.

DBO/ Foto: MUP RH