Tomašević donio Pravilnik o unutarnjem redu Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević nedavno je donio Pravilnik o unutarnjem redu Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost, kojim je ustrojen  Sektor za civilnu zaštitu i sigurnost.

Uredom upravlja pročelnik Ureda. Pročelnik Ureda ima zamjenika koji ga zamjenjuje u upravljanju radom Ureda u slučaju njegovog izbivanja ili spriječenosti u radu.           Pročelnik Ureda ima pomoćnike koji upravljaju Sektorom za rad mjesne samouprave,  Sektorom za provedbu komunalnih aktivnosti i održavanje komunalne infrastrukture i objekata mjesne samouprave, Sektorom za pravne i financijske poslove, Sektorom za civilnu zaštitu i sigurnost te pomoćnika koji mu pomaže u radu, zadužen je za određena područja rada, te obavlja i druge poslove koje im povjeri pročelnik.

Radom ustrojstvenih jedinica upravljaju:

  • sektorom – pomoćnik pročelnika,
  • odjelom – voditelj odjela,
  • odsjekom – voditelj odsjeka.

U Sektoru za civilnu zaštitu i sigurnost obavljaju se poslovi vezani uz planiranje, razvoj i učinkovito funkcioniranje sustava civilne zaštite,  poslovi obrane, zaštite od požara, ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda, poslovi vatrogastva u izvršavanju prava i obveza i odgovornosti Gradske skupštine i gradonačelnika, poslovi izrade i ažuriranja Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Zagreba i Plana djelovanja civilne zaštite Grada Zagreba, poslovi izrade Vanjskih planova civilne zaštite u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari te drugih planskih dokumenata, analiza i akata sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, poslovi koordiniranja djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite namijenjenih provođenju mjera civilne zaštite, poslovi osiguravanja uvjeta za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika civilne zaštite te provođenja mobilizacije, poslovi vođenja i ažuriranja baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite, poslovi vezani uz tajnost podatka, informacijsku sigurnosti i nadzor nad informacijskom sigurnošću, poslovi vezani uz izradu i provedbu strateških dokumenata iz područja urbane sigurnosti i godišnjih akcijskih planova urbane sigurnosti Grada Zagreba te drugi poslovi iz djelokruga Sektora.

U Sektoru za civilnu zaštitu i sigurnost poslove obavljaju:

  Odjel za poslove civilne zaštite i operativnu potporu

U Odjelu za  civilnu zaštitu i operativnu potporu obavljaju se poslovi u vezi s praćenjem propisa, stanja i pojava koje mogu dovesti do velike nesreće i katastrofe i organiziranja sustava civilne zaštite u Gradu Zagrebu, izradom godišnjih analiza stanja sustava civilne zaštite (u nastavku teksta: CZ) i planova razvoja sustava CZ-a kao i smjernica za organizaciju i razvoj sustava CZ na području Grada, poslovi izrade i ažuriranja Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Zagreba i Plana djelovanja civilne zaštite Grada Zagreba, poslovi izrade Vanjskih planova civilne zaštite u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari i godišnjih planova vježbi CZ, pripremom podloga za izradu općih akata kojima se propisuju mjere, aktivnosti i poslovi u provođenju CZ predlaganjem i sudjelovanjem u provođenju mjera i aktivnosti u CZ, razvojem operativnih snaga CZ-a, određivanjem operativnih snaga CZ-e i pravnih osoba od interesa za CZ, predlaganjem osnivanja postrojbi civilne zaštite specijalističke i opće namjene sukladno procjeni rizika i definiranjem potreba za razvoj snaga CZ-a, praćenjem rada operativnih snaga i sudionika CZ-a Grada, koordinacijom sudjelovanja operativnih snaga CZ i omogućavanjem izravnog zapovijedanja gradonačelnika operativnim snagama u slučajevima velikih nesreća i katastrofa uz pružanje stručne i administrativne i tehničke potpore stožeru civilne zaštite grada Zagreba i stožerima civilne zaštite gradskih četvrti, provedbom propisanih standardnih operativnih postupaka u katastrofama, poduzimanjem i provedbom mjera i postupaka u akcijama CZ, poslovima suradnje sa središnjim državnim tijelom nadležnim za poslove CZ-a, sudjelovanjem u izradi analiza i drugih stručnih materijala za Gradsku skupštinu Grada Zagreba i gradonačelnika Grada Zagreba, poslovi vezani uz definiranje potreba za opremanjem postrojbi i materijalnih sredstava za provođenje mjera civilne zaštite, osiguravanjem uvjeta za premještanje, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i mjere zaštite i spašavanja ljudi, imovine i okoliša sukladno planovima CZ-e, poslovi pozivanja obveznika civilne zaštite radi mobilizacije, utvrđivanja dužnosti i usklađivanja podataka u sustavu civilne zaštite, zaduživanja osobne opreme, provedbe smotre te upućivanja na osposobljavanje i vježbe poslovi vođenja i ažuriranja baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite, poslovi informiranja javnosti o mogućem nastanku i razvoju katastrofe, suradnje s gradskim uredom nadležnim za upravljanje imovinom vezano uz upravljanje i održavanje skloništa te osiguravanje uvjeta za poduzimanje i drugih mjera važnih za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća uz prihvat i skladištenje materijalnih sredstava i koordiniranje poslova potpore sudionika sustava civilne zaštite opremanjem i održavanjem sredstava namijenjenih CZ te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

 Odjel za poslove zaštite od požara i vatrogastva

U Odjelu za poslove zaštite od požara i vatrogastvo obavljaju se poslovi u vezi s praćenjem propisa iz područja zaštite od požara i vatrogastva, u vezi s izradom i usklađivanjem procjene ugroženosti od požara za Grad Zagreb i planova zaštite od požara za Grad Zagreb, godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za Grad Zagreb, Odluke o planu, programu i načinu upoznavanja s opasnostima od požara, u vezi s izradom izviješća o stanju zaštite od požara na području Grada i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za Grad, u vezi s osiguranjem sudjelovanja javnosti u donošenju plana zaštite od požara za Grad i godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za Grad,  u vezi s izradom mjera i postupaka u provođenju aktivnosti iz programa Vlade RH u ljetnoj turističkoj sezoni, uređivanjem područja zaštite od požara i vatrogastva sukladno propisima, provođenjem mjera i aktivnosti zaštite od požara, organiziranjem osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, o čemu se vodi evidencija, u vezi s organiziranjem održavanja protupožarnih vježbi, definiranjem potreba za materijalnim sredstvima zaštite od požara i vatrogastva, praćenjem rada vatrogastva u Gradu i poduzimanjem mjera za osnivanjem i opremanjem vatrogasnih postrojbi sukladno Planu zaštite od požara. Obavljaju se poslovi praćenja rada vatrogastva i dobrovoljnog vatrogastva, poduzimanjem mjera za osnivanjem i opremanjem vatrogasnih postrojbi sukladno Planu zaštite od požara te unaprjeđenjem sustava dobrovoljnog vatrogastva te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

 Odjel za sigurnost i prevenciju

U Odjelu za sigurnost i prevenciju obavljaju se poslovi iz područja urbane sigurnosti, vezani uz izradu i provedbu strateških dokumenata iz područja urbane sigurnosti i godišnjih akcijskih planova urbane sigurnosti Grada Zagreba te praćenja izvršenja mjera i aktivnosti, koordinaciju rada Vijeća za prevenciju Grada Zagreba, Vijeća za prevenciju gradskih četvrti Grada Zagreba te koordinaciju poslova na temu urbane sigurnosti, poslovi vezani uz organizaciju okruglih stolova i tribina na aktualne teme urbanih rizika i sigurnosti te izrada publikacija, tiskanih vodiča kao i online platformi u cilju dostupnosti teme urbanih rizika i sigurnosti široj stručnoj javnosti i građanima., poslovi u vezi s praćenjem propisa iz područja obrane, informacijske sigurnosti i prirodnih nepogoda, izradom Plana obrane Grada Zagreba, poduzimanjem mjera za usklađivanje obrambenih priprema pravnih osoba nositelja obrambenih priprema u djelatnostima iz svoje nadležnosti s obrambenim pripremama Grada i Planom obrane Republike Hrvatske, poduzimanjem mjera potrebnih za uspješno funkcioniranje Grada i pravnih osoba u ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti i provedbom mjera pripravnosti u stanju neposredne ugroženosti te poduzimanjem drugih mjera potrebnih za prijelaz na ratno ustrojstvo, usklađivanjem, nadzorom, edukacijom i koordinacijom provedbe mjera i standarda informacijske sigurnosti, primjenjivanjem procedure o postupanju s klasificiranim i neklasificiranim podacima o sadržaju i načinu vođenja evidencija o izvršenim uvidima u klasificirane podatke te nadzoru sigurnosti podataka propisanim mjerama i standardima informacijske sigurnosti, u vezi s uređivanjem provedbe mjera i standarda informacijske sigurnosti, vođenjem popisa osoba koje imaju pristup klasificiranim podacima, registra zaprimljenih uvjerenja o sigurnosnoj provjeri osoba (certifikat) s rokovima važenja certifikata, evidencije o izvršenim uvidima i postupanju s klasificiranim podacima, provođenjem mjera i postupaka u cilju zaštite od prirodnih nepogoda, poslovi u vezi s planiranjem, razvojem, održavanjem i uporabom sustava komunikacija te integracijom komunikacijskog sustava s komunikacijskim sustavom središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove CZ-e, omogućavanjem koordinacije rada i djelovanja sudionika civilne zaštite na području Grada sredstvima komunikacije te drugi poslovi iz djelokruga Odjela..

 

DBO/ Foto: Svijetsigurnosti.com