Postignut dogovor o novim pravilima za sigurnost proizvoda u EU. Evo što se mijenja

Sigurnost proizvoda u EU
Pixabay

Vijeće i Europski parlament postigli su u utorak privremeni dogovor o Uredbi o općoj sigurnosti proizvoda. Tom se uredbom ažuriraju postojeća pravila kako bi se osiguralo da su proizvodi koji se prodaju na internetu i izvan njega sigurni i u skladu s europskim normama, priopćeno je.

Jozef Síkela, češki ministar industrije i trgovine tom je prigodom izjavio da će se Uredbom  doprinijeti smanjenju broja opasnih proizvoda koji se prodaju na tržištu EU-a, bilo na internetu ili izvan njega, pa tako i na internetskim tržištima.

“Potrošači će biti bolje zaštićeni i imat će pravo na povrat novca ili zamjenu ako kupe nesiguran proizvod”, najavio je Síkela.

Svi proizvodi kojima se trguje u EU-u podliježu općim sigurnosnim zahtjevima. Međutim, s obzirom na aktualni digitalni i tehnološki razvoj i postojeće izazove povezane s digitalizacijom i sve većom količinom robe i proizvoda koji se prodaju na internetu, pravila o općoj sigurnosti proizvoda koja su na snazi više nisu prikladna.

Uredbom o općoj sigurnosti proizvoda stoga se direktiva o općoj sigurnosti proizvoda iz 2001. pretvara u uredbu, moderniziraju se pravila za sve gospodarske subjekte (proizvođače, uvoznike i distributere) te ih se ažurira za internetska poduzeća i internetska tržišta. Pretvaranjem direktive u uredbu osigurat će se čvrst pravni okvir kako bi se zajamčili sigurni proizvodi u skladu s europskim normama.

Kupnja sigurnih proizvoda na internetu

U uredbi o općoj sigurnosti proizvoda izazovi koji se odnose na sigurnost proizvoda povezuju se s novim tehnologijama i internetskim tržištima. Internetska tržišta morat će surađivati s tijelima za nadzor tržišta ako na svojoj platformi otkriju opasan proizvod. U tu će svrhu morati uspostaviti jedinstvenu kontaktnu točku zaduženu za sigurnost proizvoda.

Internetska tržišta morat će osigurati da poznaju trgovce koji posluju na njihovim platformama i proizvode koje oni nude. Tijela za nadzor tržišta moći će izdavati naloge kojima se od internetskih tržišta zahtijeva da uklone opasne proizvode sa svojih platformi ili onemoguće pristup takvim ponudama. Uredbom o općoj sigurnosti proizvoda uspostavlja se i sustav za nadzor jedinstvenog tržišta koji se primjenjuje na sve proizvode.

Bolja zaštita potrošača

Ako se pokaže da je proizvod nesiguran, gospodarski subjekti moraju odmah donijeti korektivne mjere i o tome obavijestiti tijela za nadzor tržišta i potrošače. Ako je proizvod potrebno povući, potrošači će imati pravo na popravak, zamjenu ili povrat novca. Kada je to moguće, gospodarski subjekti moraju se pobrinuti za to da potrošači mogu birati među najmanje dvije od tih opcija.

Odgovorna osoba

Novim pravilima osigurava se da gospodarski subjekti imaju osobu odgovornu za proizvode koji se prodaju na internetu i izvan njega, bez obzira na to potječu li iz EU-a ili iz treće zemlje.

Odgovorna osoba provjeravat će postoji li tehnička dokumentacija za proizvode za koje je odgovorna, a koje nudi gospodarski subjekt te jesu li uz proizvode priložene upute i informacije o sigurnosti.

Nakon službenog donošenja uredbe i njezina stupanja na snagu države članice imat će 18 mjeseci za primjenu novih pravila o općoj sigurnosti proizvoda. Ovaj privremeni dogovor trebaju potvrditi Vijeće i Europski parlament. Sa strane Vijeća privremeni politički dogovor trebaju odobriti predstavnici država članica prije nego što se poduzmu formalni koraci u okviru postupka donošenja, objašnjava se iz Europskog vijeća.

RSS