IZ MUP-A VOZAČIMA UPUTILI VAŽNU PORUKU: ‘Evo zašto više nećemo registrirati automobile’

Deset godina znali su da varaju potrošače
prtsc Youtube.com

Ministarstvo unutarnjih poslova objasnilo je kako će od sada izgledati registracija vozila koja je od početka ove godine povjerena Centru za vozila Hrvatske.

“Postojeći sustav tehničkih pregleda i registracije vozila uveden je u RH Zakonom o sigurnosti prometa na cestama iz 1992. godine i ustrojen je po uzoru na njemački sustav tehničkih pregleda, a koji je model prihvaćen i kao europski model. Tako se djelatnost tehničkih pregleda vozila i registracije vozila organizira i provodi kao jedinstveni sustav na području Republike Hrvatske, u kojem sve stanice za tehničke preglede posluju pod jednakim uvjetima.

Time se osigurava ujednačenost kriterija s direktnim pozitivnim učincima na sigurnost cestovnog prometa te vlasniku vozila daje mogućnost da svoju zakonsku obvezu pod jednakim uvjetima može izvršiti u bilo kojoj stanici za tehnički pregled vozila na području Republike Hrvatske.

Nakon provedenog javnog natječaja Ministarstvo unutarnjih poslova je rješenjem iz 1993. godine javnu ovlast za obavljanje poslova tehničkih pregleda i registracije vozila dodijelio stručnim organizacijama Centru za vozila Hrvatske d.d. i Hrvatskom autoklubu te je od tada ovaj sustav unaprijeđen i moderniziran.

Ugovorom između te dvije stručne organizacije 1998. godine podijeljene su nadležnosti na način da Centar za vozila Hrvatske d.d. neposredno obavlja tehničke preglede sa svojim zaposlenicima, provodi edukacije zaposlenika i izrađuje stručne upute za rad stanica za tehnički pregled, dok Hrvatski autoklub provodi stručni nadzor nad radom stanica i njihovih djelatnika.

Zakonski okvir za prenošenje određenih javnih ovlasti na pravne osobe sadržane su u članku 117. Ustava RH, koji određuje da se određeni poslovi državne uprave mogu zakonom povjeriti pravnim osobama, kao i u Zakonu o sustavu državne uprave (članak 2.) koji određuje da se posebnim zakonom određeni poslovi državne uprave mogu povjeriti i pravnim osobama, koje, na temelju zakona, imaju javne ovlasti.

Rješenjem Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-229/2000, od 20. rujna 2000. godine nije prihvaćen prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom odredbi članaka 266. i 280. Zakona o sigurnosti prometa na cestama u kojem se već tada ukazivalo na neustavnost odredaba koje se odnose na obavljanje javne ovlasti od strane stručne organizacije koju na temelju javnog natječaja imenuje nadležno ministarstvo za unutarnje poslove. Ustavni sud nije prihvatio da bi osporene odredbe bile u nesuglasju s odredbom članka 49. st. 2. Ustava RH.

Pitanje javne ovlasti pravnih osoba koje se odnose na poslove organiziranja i jedinstvenog provođenja tehničkih pregleda vozila, organiziranja poslova registracije vozila u stanicama za tehničke preglede vozila i izdavanja pokusnih pločica, odnosno pravni položaj stručne organizacije u sustavu tehničkog pregleda uređen je člankom 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (određuje se pravo i dužnost stručne organizacije da prati i usklađuje rad i kriterije u poslovima tehničkih pregleda i registracije, pruža stručnu i drugu pomoć stanicama za tehnički pregled i da obavlja druge stručne poslove koji joj propisom ministra nadležnog za unutarnje poslove budu povjereni, kao i da surađuje s istim ili sličnim tijelima u zemlji i svijetu itd.).

Upravni i inspekcijski nadzor nad radom stručnih organizacija obavlja MUP te je većina propisa iz domene tehničkih pregleda vozila u nadležnosti MUP-a, a ne stručnih organizacija. Osim toga, MUP obavlja i nadzor na zakonitošću općih akata stručnih organizacija i može ih obustaviti od izvršenja. Napominjemo kako do sada, prilikom nadzora stručnih organizacija, nisu utvrđene nepravilnosti, odnosno ovi poslovi se obavljaju u skladu za zakonom.

Djelatnost tehničkog pregleda i registracije vozila obavlja 159 stanica za redovni tehnički pregled vozila i 10 stanica za preventivni tehnički pregled vozila (ukupno 169 stanica za tehničke preglede vozila), odnosno uz Centar za vozila Hrvatske d.d. poslove tehničkih pregleda i registracije vozila, na osnovi odobrenja Ministarstva unutarnjih poslova, trenutno obavlja još 41 pravna osoba, u čijem sastavu posluju stanice za tehnički pregled vozila.

Odobravanju gradnje nove stanice za tehnički pregled vozila prethodi postupak javnog natječaja, a natječaj se objavljuje temeljem kriterija određenih Pravilnikom o utvrđivanju mreže i kriterija o dovoljnom broju stanica za tehnički pregled vozila, koji donosi ministar unutarnjih poslova. Utvrđivanjem tih kriterija osigurava se optimalno korištenje postojećih kapaciteta stanica za tehnički pregled vozila te se ujedno sprječava da se, zbog nedovoljne iskorištenosti postojećih kapaciteta, a u svrhu privlačenja većeg broja korisnika, snižavaju kriteriji za kontrolu ispravnosti vozila, lakše se postiže usklađivanje kriterija pregleda i osigurava se jeftiniji nadzor nad radom stanica.

Prilikom izgradnje i otvaranja novih stanica za tehnički pregled vozila stručna organizacija obavlja samo pomoćne poslove, dok sve relevantne odluke donosi MUP. S druge strane, bilo koja fizička ili pravna osoba može sudjelovati na javnom natječaju prilikom izgradnje nove stanice.

Naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama jednaka je na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, a propisuje ju ministar nadležan za unutarnje poslove (Odlukom o visini naknade).

Naknada za obavljanje usluge tehničkog pregleda i registracije sastoji se od:

– dijela naknade za obavljanje poslova jedinstvenoga sustava tehničkih pregleda i registracije vozila koji pripada stanicama koje obavljaju taj posao i služi za pokriće troškova poslovanja stanica (plaće djelatnika, izgradnja, održavanje i amortizacija objekta, nabava i održavanje uređaja i opreme za tehničke preglede vozila i druge poslove koji se obavljaju u stanicama i dr.);

– dijela naknade za obavljanje poslova jedinstvenoga sustava tehničkih pregleda i registracije vozila koji pripada Centru za vozila Hrvatske i Hrvatskom autoklubu i za prometnu preventivu.

Sve do 31.12.2017. godine, stanice za tehnički pregled vozila pored tehničkih pregleda vozila, obavljale su i poslove produženja važenja prometne dozvole, a od 1.1.2018. godine u nadležnost su im dodijeljeni još neki, usko povezani poslovi i to ovjera prve registracije vozila te izdavanje pokusnih i izvoznih pločica.

Iako su se do zakonskih izmjena pojedini poslovi mogli obaviti i u stanicama za tehnički pregled i u policijskim upravama i postajama, takvu mogućnost je koristio iznimno mali broj građana. Primjerice, u 2016. godini od ukupno 1.844.371 produženja važenja prometne dozvole, čak je 1.832.220 obavljeno u stanicama za tehnički pregled, a tek 12.151 u policijskim upravama i postajama. Dakle, tek 0,66% građana je koristilo mogućnost obavljanja ovih poslova u policijskim upravama i postajama.

Kada se analiziraju takve brojke, a vodeći se načelom ekonomičnosti poslovanja MUP-a, očito je da nije bilo u interesu zadržati posebna radna mjesta u svih 20 policijskih uprava i 102 policijske postaje u RH, a kako bi se osigurala usluga za svega 0,6% njezinih korisnika.

Netočna je tvrdnja da su povećane naknade za poslove koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled vozila. Ove naknade su propisane Odlukom o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled vozila (Narodne novine, broj: 122/14, 122/16 i 130/17) i uvidom u tu Odluku jasno se može utvrditi da niti jedna naknada nije povećana.

Štoviše, novine su popraćene i smanjenjem određenih troškova pa je odsad prva registracija osobnog automobila jeftinija za 202 kune (zbog ukidanja obveze tehničkog pregleda za nova vozila), troškovi promjene vlasništva su manji 49,48 kuna plus ušteda od 50 kuna zbog ukidanja ovjere ugovora kod javnog bilježnika. Produženje važenja prometne dozvole radi popunjenosti je jeftinije 39,48 kuna dok je cijena produženja važenja prometne dozvole u stanicama za tehnički pregled, kao što je već objašnjeno, ostala ista – 92,24 kune. Usto od 1. siječnja je ukinut porez od pet posto na promjenu vlasništva i uvedena je pristojba koja će prosječno biti 50 posto manja u odnosu na porez.

Suština ove reforme je obavljanje svih poslova koji su povezani s registracijom vozila na istome mjestu.

Dio ostvarenog prihoda (8%) izdvaja se i za financiranje Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa i iznosi oko 60 do 70 milijuna kuna godišnje. Ova sredstva koriste se za opremanje prometne policije, dodjeljuju se jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave, za sanacije opasnih mjesta na prometnicama kao i brojnim udrugama i drugim organizacijama koje provode projekte iz područja preventive sigurnosti prometa na cestama.

U pregovaračkom postupku prilikom ulaska RH u EU nedvojbeno je utvrđeno da je naše zakonodavstvo, koje regulira područje tehničkih pregleda i registracije vozila, u potpunosti usklađeno sa svim obvezujućim propisima (Direktivama) EU iz ovog područja. Također, Direktive o tehničkim pregledima vozila dopuštaju državama da obavljanje ovih poslova povjere jednom ili više javnih ili privatnih tijela i na ovaj sustav se ne primjenjuje Direktiva o uslugama.

Treba spomenuti da su tehnički pregledi vozila na sličan način uređeni u brojnim europskim zemljama (npr. Savezna Republika Njemačka, Republika Irska, Švedska, Finska, i dr.) te da je sustav tehničkih pregleda u RH jedan od boljih u Europi.

Napominjemo da se i do sada u više navrata dovodilo u pitanje zakonitost odredbi kojima je MUP prenio javnu ovlast za obavljanje poslova tehničkih pregleda na Centar za vozila i HAK.

Dosadašnji postupci koji su tim povodom pokretani nedvojbeno su potvrdili da su netočne i pravno neutemeljene tvrdnje kojima se poslove tehničkih pregleda vozila svrstava u tržišne poslove, pri čemu se navodi da u ovim poslovima postoji nedopušteni monopol.

Ovo je potvrdila i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja rješenjem Klasa: UP/I 034-03/16-01/031, Ur. broj: 580-09/84-2017-007 od 23. svibnja 2017. godine te Ustavni sud Republike Hrvatske rješenjem broj: U-I-229/2000 od 20. rujna 2000. godine i rješenjem broj: U-I-5027/2016 od 19. prosinca 2017. godine. U prilog tome navodimo i očitovanje ministra unutarnjih poslova od 13. veljače 2017. godine kojim se napominje da se kod obavljanja tehničkih pregleda vozila ne može raditi o gospodarskoj djelatnosti, jer se u stanicama za tehnički pregled vozila ne prodaju usluge potrošačima niti se sklapaju obvezno-pravni poslovi.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja Rješenjem od 30. svibnja 2017. godine odlučila je “budući na to da stručno-tehnički poslovi vezani uz rad stanica za redovne i preventivne tehničke preglede vozila te poslovi stručnog nadzora nad poslovima stanica za redovne i preventivne tehničke preglede vozila koji su predmet sporazuma CVH i HAK-a, nisu proizašli iz gospodarske djelatnosti u smislu proizvodnje i/ili prometa roba, odnosno pružanja usluga na tržištu, u rješavanju ove upravne stvari CVH i HAK ne smatraju se poduzetnicima u smislu odredbi Zakona o zaštiti zabrane tržišnog natjecanja“ stoga je inicijativa je odbačena jer nije bilo uvjeta za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.

Na kraju još jednom ističemo da je osnovni razlog zbog kojega se išlo u ove zakonske izmjene pojednostavljenje postupka registracije vozila, odnosno obavljanja svih poslova vezanih za registraciju vozila na jednome mjestu. Na ovaj način policijske uprave i postaje su se rasteretile od ovih poslova i mogu se više posvetiti drugim poslovima iz svoje nadležnosti. Također, posebno ističemo i pozitivnu reakciju građana na ove izmjene, odnosno smanjenje vremena koje građani moraju utrošiti da bi obavili ove poslove”, poručuju iz Ministarstva unutarnjih poslova.

izvor: mup.hr