Video nadzorom protiv nepropisno odbačenog otpada

Svijetsigurnosti.com

Gradska uprava je na sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba, predviđenu za dan 22. ožujka, uputila prijedlog kojim želi dodatnim mjerama prevenirati nepropisno odlaganje otpada.

Prijedlogom Odluke  o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada  propisuju se  mjere i način provedbe mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada na području Grada Zagreba.

Nepropisno odbačenim otpadom  smatra se otpad odbačen u okoliš na lokacijama koje za to nisu predviđene, a posebice krupni (glomazni) otpad, opasni i građevinski otpad odbačen na javnoj površini i drugi otpad odbačen pored spremnika postavljenih na zelenim otocima.

Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada uključuju:

– uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu,

– uspostavu sustava evidentiranja lokacija nepropisno odbačenog otpada,

– provedbu nadzora područja Grada Zagreba,

– postavljanje prepreka za sprječavanje prolaska,

postavljanje video nadzora,

– postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada,

– izobrazno-informativne aktivnosti o štetnosti nepropisnog odbacivanja otpada u okoliš.

Građani će nepropisno odbačeni otpad moći prijaviti na sljedeće načine: – u sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu prijavnicom koja se objavljuje na internetskoj stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr. – putem telefona na telefonske brojeve objavljene na internetskoj stranici Grada Zagreba, – u prostorijama gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalno redarstvo, – pisanim putem na adresu gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalno redarstvo.

Radi utvrđivanja postojanja nepropisno odbačenog otpada na području Grada Zagreba, komunalni redar provoditi će nadzor. Na lokacijama na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje nepropisno odbačenog otpada nadzor se provodi najmanje dva puta godišnje, a na lokacijama na kojima je utvrđeno učestalo odbacivanje otpada i češće.  Na lokacijama na kojima je evidentirano učestalo nepropisno odbacivanje otpada mogu se postaviti prepreke kojima se priječi prolazak do lokacije odnosno može se postaviti video nadzor. Postavljanje prepreka  odobrava nadležno gradsko upravno tijelo na zahtjev komunalnih redara, vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora. Prepreke  mogu biti žičane ograde, betonski blokovi i druge slične prepreke.

DBO