Tko je prva žena na čelu skupštinskog Odbora za sigurnost i prevenciju urbanih rizika?

Svijetsigurnosti.com

Odlukom o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba osnovan je Odbor za sigurnost i prevenciju urbanih rizika – stalno radno tijelo Gradske skupštine Grada Zagreba.

Odbor za izbor i imenovanja predlaže Gradskoj skupštini da na sjednici predviđenoj za četvrtak, 13. rujna donese zaključak kojim se za predsjednicu bira prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović.

 Prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović rođena je 14. 08. 1968. god. u Zagrebu. Diplomirala je 1991. godine  na tadašnjem Fakultetu za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu (danas: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) obranom diplomskog rada pod naslovom „Krivično-pravni i kriminološki aspekti krivičnog djela čedomorstva“ i time stekla zvanje diplomirani defektolog – socijalni pedagog. Na istom je fakultetu magistrirala 1994.godine obranom magistarskog rada pod naslovom „Obiteljske prilike maloljetnih počinitelja razbojništva ili razbojničke krađe“ te doktorirala 1995.godine obranom disertacije pod naslovom „Poremećaji u ponašanju i obiteljske prilike maloljetnih počinitelja nasilničkih i nenasilničkih krivičnih djela“.
Diplomirala je i kriminalistiku na Visokoj policijskoj školi 1995. godine obranom diplomskog rada pod naslovom „Socioekonomski status i mobilnost obitelji maloljetnih počinitelja nasilničkih krivičnih djela“ te time stekla zvanje diplomirani kriminalist.

Od 1992. do 1994.godine bila je zaposlena na Fakultetu za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu kao mladi istraživač na znanstveno-istraživačkom projektu “Utjecaj socijalnih činilaca na razvoj kriminaliteta u Hrvatskoj”.

Od 1994.do 2008. godine radila je kao visokoškolski nastavnik na Visokoj policijskoj školi.
Od 1. 3. 2003. do 16. 12. 2005. godine bila je savjetnica ministra unutarnjih poslova za policiju u zajednici. Od 1. 7. 2004. do 16. 12. 2005. godine obnašala je dužnost načelnice Policijske akademije MUP-a RH. Od 16. 12. 2005. do 31. 8. 2008. godine bila je vršitelj je dužnosti dekana Visoke policijske škole.

Od 1. 9. 2008. godine radi na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, na radnom mjestu izvanredne profesorice. Od 1. listopada 2010. do 30. rujna 2012.godine obnašala je dužnosti povjerenice za nastavu i studente i zamjenice voditelja Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Od 1. listopada 2012. godine obnaša dužnost zamjenice pročelnika Odjela za sociologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Godine 1999. birana je u docenta za područje društvenih znanosti, polje edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, grana poremećaji u ponašanju. Godine 2008. birana je u izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, reizbor 2013.godine. Održala je pozivna predavanja i izlaganja na domaćim i  međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima, te objavila znanstvene i stručne radove u domaćim i međunarodnim publikacijama, knjige i priručnike kod domaćih nakladnika te jedan sveučilišni udžbenik. Bila je urednik i recenzent znanstvenih knjiga. Inovirala je nekoliko nastavnih predmeta, mentorirala završne, diplomske, magistarske i doktorske radove, te je objavila više znanstvenih radova u koautorstvu s diplomantima i doktorandima.

Predmet njenog znanstvenog, nastavnog i stručnog interesa je kriminologija nasilja, kriminologija maloljetničke delinkvencije, komparativna kriminologija s posebnim naglaskom na kriminalitet, druga devijantna ponašanja i socijalnu kontrolu u post-komunističkim tranzicijskim zemljama, te sociologija policije s posebnim naglaskom na modele policijskog djelovanja i korupciju u policiji. Sudjelovala je i vodila više znanstvenih i stručnih projekata, a trenutno je suradnik na znanstvenoistraživačkom projektu Sveučilišta u Zagrebu “Kvaliteta života, sklonost rizičnim ponašanjima i samopoštovanje sportaša  i nesportaša adolescenata” i na znanstvenoistraživačkom projektu Sveučilišta u Mariboru  “Mladi, nasilje in šport: primjerjava med Slovenijo i Hrvaško”.

Predsjednica je savjetodavnog odbora Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež.

Članica je Znanstveno-stručnog vijeća Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

DBO