Novi plan za veću sigurnost na morima i oceanima

More

Europska komisija i Visoki predstavnik danas su donijeli Zajedničku komunikaciju o poboljšanoj strategiji pomorske sigurnosti EU-a čiji je cilj osigurati miroljubivu upotrebu morâ i zaštititi pomorstvo od novih prijetnji. Donijeli su i ažurirani akcijski plan za provedbu Strategije.

Pomorska je sigurnost bitna za Europsku uniju i njezine države članice. Države članice EU-a zajedno čine najveći zajednički isključivi gospodarski pojas na svijetu. Gospodarstvo EU-a uvelike ovisi o sigurnom i zaštićenom oceanu. Više od 80 % svjetske trgovine nafte i plinom odvija se morem, a oko dvije trećine nafte i plina u svijetu vadi se na moru ili prevozi morem. Čak 99 % globalnog prijenosa podataka odvija se podmorskim vodovima. Kako bi se iskoristio puni potencijal oceana i održivog plavog gospodarstva, globalno pomorsko dobro mora biti sigurno. EU namjerava proširiti svoj već širok spektar instrumenata za promicanje pomorske sigurnosti.

Od donošenja Strategije pomorske sigurnosti EU-a 2014. umnogostručile su se sigurnosne prijetnje i izazovi, zbog čega treba poduzeti nove i pojačane mjere. Stalne nezakonite aktivnosti na moru, kao što su piratstvo, oružane pljačke na moru, krijumčarenje migranata i trgovina ljudima, oružjem i opojnim drogama te terorizam, i dalje su veliki izazovi. No treba odgovoriti i na nove i promjenjive prijetnje, kao što su sve izraženija geopolitička suparništva, klimatske promjene i degradacija morskog okoliša te hibridni napadi i kibernapadi.

To je prilika za promicanje održivih rješenja za višestruke izazove u području pomorske sigurnosti s kojima se suočavaju EU i međunarodna zajednica, a ujedno i prilika za jačanje uloge i vjerodostojnosti EU-a na međunarodnoj razini. Nedavni razvoj geopolitičkih događaja, kao što je ruska vojna agresija na Ukrajinu, jasno nas podsjeća na to da EU treba poboljšati svoju sigurnost i povećati sposobnost djelovanja ne samo na vlastitom državnom području i vodama, već i u svojem susjedstvu i šire.

Ažurirana Strategija pomorske sigurnosti Europske unije okvir je za mjere koje EU poduzima radi zaštite svojih interesa na moru te zaštite svojih građana, vrijednosti i gospodarstva.

Ažuriranom Strategijom promiču se međunarodni mir i sigurnost te poštovanje međunarodnih pravila i načela, a istodobno osigurava održivost oceana i štiti bioraznolikost. Strategiju će provesti EU i njegove države članice u skladu sa svojim nadležnostima.

U Zajedničkoj komunikaciji i povezanom akcijskom planu navedeno je nekoliko međusobno povezanih mjera kojima će se zaštiti EU-ovi interesi. Kako bi to postigao, EU će pojačati svoje djelovanje u okviru šest strateških ciljeva:

  • jačanje aktivnosti na moru: mjere uključuju organiziranje mornaričkih vježbi na razini EU-a, daljnji razvoj operacija obalnih straža u europskim morskim bazenima, određivanje novih pomorskih područja od interesa za provedbu koncepta koordinirane pomorske prisutnosti (instrument za poboljšanje koordinacije između pomorskih i zračnih snaga država članica na određenim pomorskim područjima) i jačanje sigurnosnih inspekcijskih pregleda morskih luka u EU-u
  • suradnja s partnerima: mjere uključuju produbljivanje suradnje EU-a i NATO-a i jačanje suradnje sa svim relevantnim međunarodnim partnerima radi zaštite poretka na moru utemeljenog na pravilima, posebno pravilima utvrđenima Konvencijom UN-a o pravu mora
  • predvođenje djelovanja u području informiranosti o stanju u pomorstvu: mjere uključuju jačanje obalnog i odobalnog nadzora ophodnim plovilima te jačanje zajedničkog okruženja za razmjenu informacija (CISE). Time se omogućuje sigurna razmjena informacija između uključenih nacionalnih tijela i tijela EU-a.
  • upravljanje rizicima i prijetnjama: mjere uključuju redovito provođenje mornaričkih vježbi s civilnim i vojnim sudionicima, praćenje i zaštitu kritične pomorske infrastrukture i brodova (uključujući putničke brodove) od fizičkih prijetnji i kiberprijetnji te otklanjanje neeksplodiranih ubojitih sredstava i mina na moru
  • jačanje kapaciteta: mjere uključuju utvrđivanje zajedničkih zahtjeva u području obrambenih tehnologija u pomorstvu, intenziviranje rada na projektima kao što su Europska patrolna topovnjača (nova klasa ratnih brodova) i izgradnju protupodmorničkih kapaciteta
  • obrazovanje i osposobljavanje: jačanje kvalifikacija, posebno civila, u području kibersigurnosti i zaštite od hibridnih prijetnja te provođenje programa osposobljavanja otvorenih partnerima izvan EU-a.

Ažurirana Strategija i njezin akcijski plan pridonijet će provedbi EU-ova Strateškog kompasa za sigurnost i obranu.

Komisija i Visoki predstavnik pozivaju države članice da podrže i provedu Strategiju. Komisija i Visoki predstavnik objavit će izvješće u roku od tri godine nakon što Vijeće Europske unije potvrdi ažuriranu Strategiju.

Strategija pomorske sigurnosti EU-a i njezin akcijski plan na snazi su od 2014. Akcijski je plan zadnji put ažuriran 2018. Predloženo ažuriranje nadovezuje se na zaključke Vijeća o pomorskoj sigurnosti od lipnja 2021., u kojima su Komisija i Visoki predstavnik pozvani da procijene je li takvo ažuriranje potrebno.

Strategija pomorske sigurnosti EU-a i njezin akcijski plan od 2014. služe kao sveobuhvatan okvir za odgovor na izazove u području pomorske sigurnosti i njihovo suzbijanje. Njima je potaknuta bliža suradnja između civilnih i vojnih tijela, osobito u smislu razmjene informacija. Strategija pomorske sigurnosti EU-a doprinijela je promicanju upravljanja na moru utemeljenog na pravilima i razvoju međunarodne suradnje u pomorstvu. Ojačala je autonomiju i kapacitet EU-a za odgovor na prijetnje i izazove u području pomorske sigurnosti. EU je postao priznati akter u području pomorske sigurnosti, koji provodi vlastite mornaričke vježbe, povećava informiranost o stanju u pomorstvu i surađuje s brojnim vanjskim partnerima.

 

“Moramo ozbiljno shvatiti stratešku važnost naših oceana. Pomorska je dimenzija ključna za stratešku autonomiju EU-a jer blagostanje i sigurnost Europske unije i njezinih država članica ovise o sigurnom i zaštićenom oceanu. Zahvaljujući ažuriranoj Strategiji pomorske sigurnosti bolje ćemo zaštititi naše građane te promicati naše aktivnosti plavog gospodarstva i naše interese na moru. Uhvatit ćemo se u koštac s utjecajem klimatskih promjena i degradacije okoliša na pomorsku sigurnost i ojačat ćemo mehanizme za pomorski nadzor i obranu od hibridnih prijetnji i kiberprijetnji, kao i zaštitu kritične pomorske infrastrukture”, izjavio je povjerenik Virginijus Sinkevičius.

RSS