Na HDS 2023. promocija knjige Organizacija događaja u turizmu i krizno upravljanje

Iz tiska je izašla stručna knjiga “Organizacija događaja u turizmu i krizno upravljanje”, autora Branka Mihaljevića, Ante Šoljića i Ivana Markotića, u izdanju Poslovnog učilišta integralna sigurnost i razvoj, uz potporu Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

Knjigu će autori predstaviti na Hrvatskim danima sigurnosti 2023, u Opatiji, 27. rujna.

Radi se o relativno kratkom djelu koje je fokusirano na dubinsku analizu teorijsko – znanstvenu i  stručno – praktičnu proradu fenomena organizacije događaja u turizmu i kriznom upravljanju. Postoji cijeli niz razloga zašto su se autori odlučili napisati jednu ovakvu knjigu. Sama  organizacija događaja u turizmu i krizno upravljanje jesu  univerzalna, svakodnevna i delikatna tema. Turizam nije moguće zamisliti bez usluga, a vrijednost usluga temelji se na znanju koje je uloženo u njihovo stvaranje. Dio tog znanja je i sigurnost. Percepcija sigurnosti usluge u turizmu svakako je jedan od najvažnijih dojmova i jedan od najvećih izazova današnjice. Od samih početaka razvoja turizma osim brojnih pozitivnih činitelja koji su utjecali (utječu) na njegov rast, on je također bio izložen i raznovrsnim negativnim  utjecajima. Niz nepredvidivih događaja, gospodarska i politička previranja, prirodne katastrofe, i zarazne bolesti utjecali su na sigurnost putovanja te posljedično, dinamiku rasta turizma. Zajedničko obilježje svih tih događaja jest da su potpuno nepredvidivi i iznenadni, te da nastaju pod utjecajem prirodnih zbivanja i katastrofa (na što se ne može djelovati), ali i uslijed ljudske aktivnosti. Implementacija kriznog menadžmenta u organizaciji turističkih događaja više nije slučajnost, to je nešto što mora biti na prvom mjestu prioriteta. Uključuje zaštitu ljudi, materijalnih dobara i informacije, s ciljem osiguravanja sigurnog, uspješnog i održivog događaja.

Knjiga  je strukturiran u devet  logično poredani  poglavlja, a sva ona imaju sličnu strukturu. Započinju definiranjem pitanja na koja se u tom poglavlju odgovara, potom slijedi elaboriranje teorijskih i stručno-praktičnih spoznaja. Elaboriranje je u svim poglavljima usklađeno s unutrašnjom logikom fenomena koji se obrađuje i utemeljeno na recentnoj stručnoj literaturi, empirijskim istraživanjima i profesionalnim  iskustvima autora.

Autori u knjizi obrađuju problematiku organizacije događaja, razmatraju pitanja standardizacije događaja i održivi menadžment događaja, kao i rizike i krizno upravljanje događajem. Uz navedene probleme, autori su obradili i problem kriznog  upravljanja u planiranju jednog događaja i  krizno komuniciranje u turizmu. Krize i krizni menadžment u adrenalinskom turizmu je posebno važna tema u organizaciji događaja u turizmu. Modeli ranog otkrivanja kriza  je nešto na čemu počiva sigurnost i krizno upravljanje. Studija slučaja  upravljanje rizicima na Zrče festival beach je posebna vrijednost ove knjige. U prilogu knjige razrađene su i dvije studije slučaja, i to Studija slučaja – Cunami na plažama u Phuketu, Tajland, i Upravljanje kriznim situacijama na primjeru  terorističkih napada 11. rujna 2001. godine na SAD.

Ova knjiga osim obrazovne ima i kulturološku misiju. Obrazovnu ispunjava u potpunosti jer omogućava strukturirano višerazinsko obrazovanje (informativno i formativno, osnovno i specijalističko), poziva na i omogućava aktivno i interaktivno učenje te zrači snagom kreativnog  pristupa autora ovoj problematici.  Njegova kulturološka misija je u tome što, progovarajući o univerzalnoj temi kriznog upravljanja, omogućava stručnjacima  i  „običnim“ ljudima da nešto nauče o jednom važnom aspektu za sve društvene zajednice, a posebno za turističke destinacije.

DBO/ Foto:PUISR