Golema kazna za EOS Matrix: Nezakonito su snimali razgovore s klijentima i otkrivali im osobne podatke

EOS Matrix
prtsc

Agencija za zaštitu osobnih podataka izrekla je upravnu novčanu kaznu u iznosu od 5.470.000 eura odnosno 41.213.715 kuna tvrtki za naplatu potraživanja EOS Matrix d.o.o.

Kažnjeni su zbog kršenja Opće uredbe o zaštiti podataka. Utvrđeno je tako da voditelj obrade nije poduzeo odgovarajuće tehničke mjere zaštite obrade osobnih podataka ispitanika sadržanih u sustavima pohrane. Isto tako obrađivani su osobni podaci ispitanika koji nisu u dužničko-vjerovničkom odnosu.

Voditelj obrade je obrađivao osobne podatke posebne kategorije, među ostalim i zdravstvene podatke ispitanika u svojoj bazi bez postojanja pravne osnove, te nije na transparentan i propisani način informirao ispitanike o obradi njihovih zdravstvenih podataka u politikama privatnosti. Sve to protivno je Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka.

Za snimanje telefonskih razgovora s ispitanicima u razdoblju od 25. svibnja 2018. godine do 16. siječnja 2019. godine, voditelj obrade nije imao utvrđenu pravnu osnovu, niti je na razumljiv i jasan način informirao ispitanike o obradi osobnih podataka u vidu snimanja telefonskih razgovora.

Agencija za zaštitu osobnih podataka 22. ožujka 2023. zaprimila je anonimnu predstavku u kojoj se navodi kako je došlo do neovlaštene obrade većeg broja osobnih podataka fizičkih osoba (dužnika) od strane EOS Matrix d.o.o. Predstavci je priložen USB stick na kojemu se nalaze 181.641 osobni podatak fizičkih osoba u strukturi ime i prezime, datum rođenja te OIB, a koji su imali nepodmireno dugovanje prema inicijalnim vjerovnicima koje je temeljem ugovora o cesiji otkupilo društvo EOS Matrix d.o.o. Isto tako, u predmetnoj predstavci navedeno je kako se u bazi podataka nalazi i 294 fizičke osobe koje su u vremenu sastavljanja baze podataka bili maloljetni. Po zaprimljenoj prijavi, Agencija je provela nadzorno postupanje nad voditeljem obrade, EOS Matrix d.o.o.

Utvrđeno je kako voditelj obrade nije implementirao dovoljne tehničke mjere zaštite koje bi mogle u sustavu obrade (glavnoj bazi podataka unutar koje obrađuje osobne podatke oko 370.000 ispitanika) pravovremeno prepoznati aktivnosti koje odudaraju od uobičajenih (npr. povećan broj dohvata podataka u bazi, prijenos podataka izvan sustava, kompromitacija korisničkog pristupa i dr.). Sustav koji je mogao upozoriti na anomalije u sustavu obrade te o tome izvijestiti nadležne osobe putem alarma i/ili pokrenuti automatiziranu mjeru sprječavanja daljnjih mogućih neovlaštenih aktivnosti, implementiran je tek tijekom 2021. Upravo zbog manjkavosti u sustavu sigurnosti došlo je do nesigurne obrade osobnih podataka velikim brojem ispitanika te je društvo izgubilo nadzor nad kretanjem osobnih podataka njihovih ispitanika te nije moglo objasniti uzroke, ni načine eksfiltracije podataka, a što dodatno govori o lakosmislenosti postupanja s velikim brojem osobnih podataka njihovih ispitanika.

Naime, navedeni voditelj obrade nije na odgovarajući način proveo tehničke mjere kako bi osigurao odgovarajuću razinu sigurnosti s obzirom na rizik, a sve sukladno odredbi članka 32. Opće uredbe o zaštiti podataka.

U nadzornom postupanju, utvrđeno je kako je EOS Matrix d.o.o. obrađivao i osobne podatke osoba koje nisu dužnici (najčešće telefonski broj te ime i prezime i adresu stanovanja), niti zakonski zastupnici nasljednika u dužničko-vjerovničkim odnosima te za koje nije postojala pravna osnova iz članka 6. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka da se njihovi osobni podaci aktivno unesu u bazu te dalje obrađuju u svrhe naplate potraživanja stvarnih dužnika.

Što se tiče obrade zdravstvenih podataka, utvrđeno je kako je EOS Matrix d.o.o. nakon komunikacije s ispitanicima, u internoj bazi podataka uz određene ispitanike aktivno bilježio komentare koji se odnose na zdravstveno stanje dužnika. Posebno je zabrinjavajuća situacija gdje je zdravstveno stanje predmetnih ispitanika bilo praćeno sve do detalja pojedinih dijagnoza koje su uključivale i terminalna oboljenja, a koja gotovo na maksimalnoj razini izlažu nečiju privatnost osobama koje su ovlaštene za pristup aplikaciji (bazi) koju koriste zaposlenici EOS Matrix-a d.o.o. Naime, argumenti EOS Matrix-a d.o.o. kako su sami ispitanici dali takve informacije, ne znači da se isti mogu dalje aktivno unositi u bazu podataka te na taj način obogaćivati bazu i iste dalje obrađivati. Kako bi se moglo aktivno bilježiti nečiji zdravstveni podatak temeljem iznošenja istog od strane ispitanika, sami ispitanik bi takve podatke trebao iznijeti u javnosti (npr. putem sredstava javnog priopćavanja, društvenih mreža i sl.), a što se svakako ne odnosi na telefonski razgovor između dvije osobe, koji se može smatrati vrstom povjerljivog razgovora. Slijedom navedenog, ne može se smatrati da u konkretnom slučaju postoji iznimka za obradu zdravstvenih podataka iz članka 9. stavka 2. točke e) Opće uredbe o zaštiti podataka. Nadalje, pozivanje na pravnu osnovu u pogledu izvršavanja ugovora, kao i legitimnog interesa (na što se pozivalo predmetno društvo) isto ne može biti pravna osnova, budući da obrada zdravstvenih podataka nije nužna za postizanje predviđene svrhe. Ukoliko je cilj bolja naplata prema dužniku te izbjegavanje komuniciranja uslijed zdravstvenog stanja, tada bi se ista svrha mogla postići i bilježenjem generalnog komentara o potrebi izbjegavanja kontakta određeno vrijeme uslijed osobnog stanja dužnika, bez isticanja preciznih zdravstvenih podataka.

Također, a vezano uz obradu zdravstvenih podataka, uvidom u prve tri politike privatnosti (koje su bile na snazi u periodima od 25. svibnja 2018. do 29. listopada 2020. godine) utvrđeno je kako je EOS Matrix d.o.o. u istima definirao kako ne obrađuje te neće obrađivati zdravstvene podatke. Takvim načinom došlo je do netransparentne obrade osobnih podataka, budući da ispitanici nisu mogli očekivati da se njihovi zdravstveni podaci koje iznesu u telefonskom razgovoru aktivno bilježe u bazi te da se dalje obrađuju, čime je došlo do povreda navedenih u točki 4. Ovim načinom obrade, ispitanici nisu znali da su njihovi zdravstveni podaci dostupni svim za to ovlaštenim osobama koje imaju pristup predmetnoj bazi podataka EOS Matrix d.o.o.

Isto tako, u razdoblju od 25. svibnja 2018. do 16. siječnja 2019. godine došlo je obrade osobnih podataka 49.850 ispitanika na način da su snimani telefonski razgovori bez utvrđenja pravne osnove iz članka 6. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te s tim u svezi povrede i odredbi članka 5. stavka 2. Opće uredbe o zaštiti podataka. Naime, tek 16. siječnja 2019. godine EOS Matrix d.o.o. proveo je test legitimnog interesa te utvrdio da posjeduje pravnu osnovu iz članka 6. stavka 1. točke f) za snimanje telefonskih razgovora. U tom smislu, potrebno je navesti kako se legitimni interes dokazuje na način da voditelj obrade prije trenutka obrade osobnih podataka mora dokazati kako u pogledu konkretne obrade osobnih podataka pretežu njegova prava da krene s takvom obradom (konkretno snimanje telefonskih razgovora) u odnosu na interese te prava i slobode ispitanika odnosno dužnika.

Nadalje, a u pogledu snimanja telefonskih razgovora, utvrđeno je kako EOS Matrix d.o.o. od 2014. godine (relevantno od 25. svibnja 2018. godine) koristi funkcionalnost snimanja telefonskih razgovora s dužnicima te tom prilikom naznačuje kako razgovor „može“ biti sniman. Svi voditelji obrade kod bilo kakve obrade osobnih podataka dužni su proaktivno komunicirati prema ispitanicima jasnim, nedvosmislenim i razumljivim jezikom sva njihova prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka. Naime, upotrebom konstrukcije „može biti sniman“ dužnici nisu bili sigurni snima li se razgovor ili se isti može snimati samo u pojedinim situacijama, pa nisu niti znali obrađuju li se njihovi osobni podaci na taj način ili ne. EOS Matrix d.o.o. je trebao koristiti jasnu jezičnu formulaciju „ovaj razgovor se snima u svrhu…“ te bi takvim načinom bila poštivana odredba članka 12. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, dok je na ovaj način došlo do kršenja iste.

Tijekom nadzornog postupanja, Agencija je utvrđivala i navode iz zaprimljene predstavke o obradi osobnih podataka maloljetnika te je utvrđeno je kako se isti obrađuju samo u slučaju postojanja nasljedstva, darovanja te se u tim slučajevima proaktivna komunikacija u svrhu podmirenja duga provodi isključivo putem zakonskog zastupnika maloljetne osobe. Naime, EOS Matrix d.o.o. ne provodi naplatu prema maloljetnicima i u slučaju da zaprime podatke koji se odnose na maloljetnike, isto vraćaju pošiljatelju ili u slučaju nemogućnosti reotkupa dug otpisuje.

U konkretnom slučaju nije utvrđeno na koji je točno način došlo do eksfiltracije 181 641 osobnih podataka, a s obzirom na to da je u konkretnom slučaju riječ o možebitnom počinjenju kaznenog djela nedozvoljene uporabe osobnih podataka te kaznenih djela protiv računalnih sustava, programa i podataka, te je isto u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova. Pritom napominjemo kako Agencija aktivno surađuje sa Policijskom upravom zagrebačkom i Općinskim državnim odvjetništvom u Zagrebu koji provode izvidne radnje.

Naime, iako EOS Matrix d.o.o. negira da su osobni podaci izuzeti iz njihovog sustava pohrane te navodi da tim osobnim podacima raspolažu i tijela državne uprave, no u vezi toga važno je za istaknuti kako podatak da je određena osoba u dužničko-vjerovničkom odnosu upravo s društvom EOS Matrix d.o.o. uz ostale osobne podatke, nema evidentiranih ni u jednom sustavu pohrane kod drugih institucija, osim u sustavu EOS Matrix-a d.o.o., dok pojedinačno primarni vjerovnici su mogli raspolagati samo s opsegom ograničenim na svoje klijente/dužnike, a čija dugovanja su prodali EOS Matrix-u d.o.o. Slijedom navedenog, nedvojbeno je utvrđeno kako su osobni podaci koji su Agenciji dostavljeni putem USB sticka izuzeti iz baze EOS Matrix-a d.o.o.”, priopćeno je iz AZOP-a.

RSS