Biša savjetnica ministra unutarnjih poslova i dekanica Visoke policijske škole na Bandićevoj listi za Gradsku skupštinu

Savjetnica na Bandićevoj listi

Ugledna profesorica Irena Cajner Mraović, nekadašnja dekanica Visoke policijske škole MUP-a RH, zauzela je 20-to mjesto na kandidacijskoj listi “Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti”, za Gradsku skupštinu Grada Zagreba.

Prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović rođena je 14. 08. 1968. god. u Zagrebu. Diplomirala je 1991. godine  na tadašnjem Fakultetu za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu (danas: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) obranom diplomskog rada pod naslovom „Krivično-pravni i kriminološki aspekti krivičnog djela čedomorstva“ i time stekla zvanje diplomirani defektolog – socijalni pedagog. Na istom je fakultetu magistrirala 1994.godine obranom magistarskog rada pod naslovom „Obiteljske prilike maloljetnih počinitelja razbojništva ili razbojničke krađe“ te doktorirala 1995.godine obranom disertacije pod naslovom „Poremećaji u ponašanju i obiteljske prilike maloljetnih počinitelja nasilničkih i nenasilničkih krivičnih djela“. Diplomirala je i kriminalistiku na Visokoj policijskoj školi 1995. godine obranom diplomskog rada pod naslovom „Socioekonomski status i mobilnost obitelji maloljetnih počinitelja nasilničkih krivičnih djela“ te time stekla zvanje diplomirani kriminalist. Od 1992. do 1994.godine bila je zaposlena na Fakultetu za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu kao mladi istraživač na znanstveno-istraživačkom projektu “Utjecaj socijalnih činilaca na razvoj kriminaliteta u Hrvatskoj”. Od 1994.do 2008. godine radila je kao visokoškolski nastavnik na Visokoj policijskoj školi. Od 1. 3. 2003. do 16. 12. 2005. godine bila je savjetnica ministra unutarnjih poslova za policiju u zajednici. Od 1. 7. 2004. do 16. 12. 2005. godine obnašala je dužnost načelnice Policijske akademije MUP-a RH. Od 16. 12. 2005. do 31. 8. 2008. godine bia je vršitelj je dužnosti dekana Visoke policijske škole.

Od 1. 9. 2008. godine radi na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, na radnom mjestu izvanredne profesorice.

DBO