Bandić osniva četiri nova ureda

Najavio borbu za semdi mandat
Screenshot N1 Hrvatska

Gradonačelnik Milan Bandić uputio je u Gradsku skupštinu Grada Zagreba,  prijedlog o o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela.

Navedenim prijedlogom,  ako ga gradski zastupnici 31. kolovoza 2017. podrže, gradska uprava proširiti će se za četiri ureda: Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju,  Gradski ured za obrazovanje, Gradski ured za kulturu i  Gradski ured za sport i mlade.

Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju obavljao bi  poslove koji se odnose na: predlaganje međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i odgovarajućim jedinicama i njihovim udruženjima u inozemstvu, suradnju s udrugama koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje, suradnju s međunarodnim institucijama i organizacijama, suradnju sa stranim diplomatskim misijama u zemlji i s hrvatskim diplomatskim misijama u inozemstvu, suradnju s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, hrvatskim iseljenicima i s njihovim udruženjima, pripremu i izradu programa međugradske i međunarodne suradnje, poslove u vezi s provedbom razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Gradski ured za obrazovanje obavljao bi  poslove koji se odnose na: predškolski odgoj i obrazovanje, djelatnost dadilje, odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi, visoko obrazovanje, tehničku kulturu, neformalno obrazovanje, obrazovanje odraslih, upravni nadzor i nadzor nad zakonitošću rada i općih akata u pojedinim područjima, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.“.

Gradski ured za kulturu obavljao bi  poslove koji se odnose na: razvitak i unapređivanje kulture i kulturnog stvaralaštva, pripremu i izradu programa javnih potreba u kulturi i osiguravanje sredstava za financiranje i drugih uvjeta za obavljanje kazališne, glazbene, muzejske, likovne, knjižnične, arhivske i drugih djelatnosti u kulturi, upravni nadzor i nadzor nad zakonitošću rada i općih akata u pojedinim područjima, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Gradski ured za sport i mlade preuzeo bi obavljanje poslova  koji se odnose na: sport, mlade, osiguravanje sredstava za financiranje djelatnosti sporta i mladih, program javnih potreba u sportu, izradu, praćenje i provedbu program za mlade, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.“.

Ukoliko se prijedlog usvoji sa djelovanjem bi prestao postojati Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport. Novi gradski uredi preuzeli bi službenike i namještenike koji trenutno radi u Uredu gradonačelnika na poslovima međugradske i međunarodne suradnje te u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport.

DBO