Bandić imenovao novo Povjerenstvo Grada Zagreba za prevenciju i suzbijanje zlouporabe droga te drugih oblika ovisnosti

Svijetsigurnosti.com

Gradonačelnik Milan Bandić osnovao je Povjerenstvo Grada Zagreba za prevenciju i suzbijanje zlouporabe droga te drugih oblika ovisnosti.

Povjerenstvo ima predsjednika i 8 članova koji se imenuju se iz redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika, te drugih osoba koje mogu doprinijeti radu Povjerenstva.

U Povjerenstvo su imenovani:
– za predsjednika:
Ivan Ćelić, dr.med., spec. psihijatrije
za članove:
Prof.dr.sc. Zoran Zoričić, dr.med., spec.psihijatrije
Mirjana Orban, dr.med, spec.psihijatrije
Bernardica Juretić Rožman, mag.psih.
Zorana Uzelac Bošnjak, univ.spec.act.soc.
Ivana Portolan Pajić, dr.med.
Prim.Anto Orešković, dr.med., spec.psihijatrije
Vanda Bazmenjak, dipl.def.-soc.pedagoginja
Dražen Miličević, dipl. kriminalist.

Zadaće Povjerenstva su:
– suradnja s tijelima državne uprave te mjerodavnim tijelima u području zlouporabe droga, štetne uporabe alkohola te drugih oblika ovisnosti;
– pratiti provedbu mjera iz nacionalnih strateških dokumenata uključujući provedbene planove iz područja zlouporabe droga, štetne uporabe alkohola te drugih oblika ovisnosti;
– izrada strateških dokumenata uključujući provedbene planove na području Grada Zagreba iz područja zlouporabe droga, štetne uporabe alkohola te drugih oblika ovisnosti te praćenje provedbe istih;
– pratiti provedbu Akcijskog plana Grada Zagreba za prevenciju i suzbijanje zlouporabe droga te drugih oblika ovisnosti za razdoblje od 2014.do 2017 . čija je provedba produžena do kraja 2018.;
– pratiti provedbu Akcijskog plana suzbijanja štetne uporabe alkohola u Gradu Zagrebu za razdoblje 2013.-2016. čija je provedba produžena do kraja 2018.;
– planirati i razrađivati aktivnosti u području prevencije i suzbijanja zlouporabe droga i drugih sredstava ovisnosti na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
– proučavati, pratiti i analizirati čimbenike zlouporabe sredstava ovisnosti, pratiti kretanje te provedbu mjera i aktivnosti te pratiti druge epidemiološke podatke u vezi sa sredstvima ovisnosti, a s ciljem prevencije te očuvanja i unapređenja zdravlja;
– sakupljati, obrađivati i analizirati podatke, davati stručna mišljenja i predlagati mjere u svrhu otklanjanja uzroka i posljedica zlouporabe sredstava ovisnost;
– koordinirati, pratiti i objedinjavati te usmjeravati aktivnosti koje se poduzimaju s ciljem preventivnog djelovanja na području suzbijanja ovisnosti, odnosno poticati i usklađivati rad i aktivnosti različitih institucija, ustanova i nevladinih organizacija koje se na lokalnoj i nacionalnoj razini bave navedenom problematikom;
– poticati, pratiti i surađivati u akcijama, kampanjama, medijskim događanjima radi preventivnih djelovanja na tom području;
– pratiti dinamiku, rizike i adekvatnost sustava za suzbijanje drugih ovisnosti radi dugoročnog povećanja institucionalnih i izvaninstitucionalnih kapaciteta za njihovo suzbijanje (alkoholizam, pušenje, kocka, ovisnost o internetu);
– razvijati mreže različitih programa te usklađivati djelatnosti na području navedene problematike s mjerama na državnoj razini radi ostvarivanja glavnih ciljeva iz strateških i provedbenih dokumenata na nacionalnoj i lokalnoj razini;
– podnositi prijedloge Vijeću za prevenciju Grada Zagreba;
– podnositi izvješća o radu gradonačelniku Grada Zagreba i Gradskoj skupštini Grada Zagreba;
– druga djelovanja radi unapređivanja kvalitete rada na prevenciji, liječenju, rehabilitaciji i socijalnoj integraciji ovisnika.

DBO